Bild zum Artikel 2 K-EpoxidHarz u.Hrter je 10 L fr Pflasterfugenmrtel