Bild zum Artikel Echinopsishybride  MEX52 - Bob Marley